REGULAMIN

III Wyścig w Kolarstwie Szosowym KLASYK PODKARPACKI

 

1. CEL ZAWODÓW

– Popularyzacja kolarstwa szosowego jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

– Poprawa kondycji fizycznej poprzez rywalizację sportową.

– Wyłonienie najlepszych zawodników.

– Promocja Województwa Podkarpackiego

 

2. ORGANIZATOR

WYTWÓRNIA SPORTU

Ul. Ks. Jałowego 28A/26, 35-010 Rzeszów

NIP: 5170240993, REGON: 388394082

Nr konta: PKO BP S.A. 16 1020 4405 0000 2402 0612 8245

Osoba do kontaktu:

Wojciech Kwiatek – Koordynator Wyścigu

Tel.: 605 180 025

Email: kontakt@klasykpodkarpacki.pl

Strona internetowa: www.klasykpodkarpacki.pl

3. TERMIN I MIEJSCE

Data: 10.10.2021r. 

Biuro Zawodów oraz Start i Meta: plac przy Urzędzie Gminy Lubeni

4. TRASA WYŚCIGU

– Długość trasy: ok. 80 km

– Suma przewyższeń: ok. 1.300 m

– Przebieg administracyjny trasy: Lubenia – Błażowa – Nozdrzec – Brzozów – Domaradz – Niebylec – Lubenia.  

– Szczegóły dotyczące przebiegu trasy – mapka, plik GPX – są dostępne na stronie internetowej wyścigu. 

5. KLASYFIKACJE

  Klasyfikacja Wiekowa

Mężczyźni:

M1) 16 – 19 lat

M2) 20 – 29 lat

M3) 30 – 39 lat

M4) 40 – 49 lat

M5) 50 – 59 lat

M6) 60 lat i więcej

Kobiety:

K1) do 35 lat

K2) 36 lat i więcej

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawną datę urodzenia.

  Klasyfikacja OPEN

– Indywidualna klasyfikacja najlepszych zawodników, na podstawie uzyskanego czasu z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 Klasyfikacja „Mistrz Podkarpacia”

– Klasyfikacja najlepszych trzech mieszkańców Województwa Podkarpackiego, z podziałem na kobietę i mężczyznę. Wynik określany jest na podstawie zajętego miejsca w Klasyfikacji OPEN.  

Aby wziąć udział w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawne miejsce zamieszkania (miasto i województwo).

 Klasyfikacja Drużynowa 

– Klasyfikacja najlepszych drużyn biorących udział w wyścigu. Wynik stanowi najniższa suma czasów trzech najszybszych zawodników drużyny, na podstawie wyników w Klasyfikacji OPEN. Liczba zawodników drużyny – bez ograniczeń. 

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji w Formularzu Zgłoszeniowym zawodnicy tej samej drużyny muszą podać identyczną Nazwę Drużyny, uwzględniając szczegóły w nazwie.

Klasyfikacja Lekarzy – „II Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Szosowym”

– Klasyfikacja Lekarzy z podziałem na kategorie wiekowe zgodne z Regulaminem Wyścigu. Współorganizatorem jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, nr tel.: 604 351 970

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji w Formularzu Zgłoszeniowym należy uzupełnić rubrykę dotyczącą Klasyfikacji Lekarzy.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów dot. stanu epidemii i stosowania się do obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mających na celu ochronę przed COVID-19.

– Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:

> które ukończyły 18 rok życia i dokonały prawidłowego zgłoszenia do zawodów.

> poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu dostępnym do pobrania na stronie internetowej wyścigu – www.klasykpodkarpacki.pl

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.  

Dokonując zgłoszenia internetowego lub osobistego w Biurze Zawodów, uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania

Udział zawodnika jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej, również w sytuacji gdy zawodnik zgłosi się na start, bez uprzedniego zarejestrowania się.

– Odbierając pakiet startowy w Biurze Zawodów, uczestnik jest zobowiązany do akceptacji i przedstawienia podpisanych dokumentów: Oświadczenie COVID-19, Wypożyczenie Transpondera, Zgoda rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich). Każdy z dokumentów jest dostępny na stronie internetowej wyścigu www.klasykpodkarpacki.pl w zakładce „Dla zawodnika”.

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE, LIMIT UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia do Wyścigu przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na rachunek bankowy podany przez Organizatora.

Internetowy system rejestracji i sposób płatności dostępny jest na stronie internetowej wyścigu www.klasykpodkarpacki.pl

– Płatność zbiorowa odbywa się poprzez poinformowanie Organizatora drogą mailową (kontakt@klasykpodkarpacki.pl) o dokonaniu opłaty zbiorowej i wyszczególnienie zarejestrowanych osób objętych opłatą.

Organizator ustala opłaty startowe w dwóch terminach, w poniższych kwotach:

1) do 7.10 – 100 zł

2) w dniu wyścigu – 150 zł (tylko gotówka)

– Organizator ustala limit uczestników: 300 osób.

Liczba uczestników będzie uzależniona od obowiązującego na dzień odbywania się imprezy Rozporządzenia Rady Ministrów dot. organizacji wydarzeń sportowych, lecz nie przekraczająca 300 osób.

– O umieszczeniu uczestnika na liście startowej decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora.  

Opłata za start w 1 terminie dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego na konto Organizatora, wg. instrukcji w formularzu zgłoszeniowym.

– Organizator nie odpowiada za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. 

– Opłata za start w 2 terminie dokonywana jest za pomocą płatności gotówkowych w Biurze Zawodów, w godzinach pracy Biura, w przypadku kiedy limit uczestników nie został wyczerpany w 1 terminie.

W przypadku kiedy liczba opłaconych uczestników będzie większa niż przewiduje Rozporządzenie Rady Ministrów dot. organizacji imprez sportowych w danym terminie, organizator zatwierdzi obowiązującą listę startową na podstawie kolejności dokonanych wpłat na konto organizatora. Uczestnikom, którzy nie znajdą się na liście startowej Organizator, w formie przelewu zwróci 100% dokonanej opłaty na konto z którego dostarczona została opłata startowa, a o braku możliwości wzięcia udziału w wyścigu poinformuje drogą mailową.  

– Organizator daje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika do dnia 7.10. W takim przypadku opłacony uczestnik powinien zwrócić się drogą mailową (kontakt@klasykpodkarpacki.pl), do Organizatora z informacją o chęci przeniesienia opłaty startowej na innego – zarejestrowanego uczestnika, wraz z  podaniem jego danych osobowych. W przypadku kiedy nowy uczestnik nie jest zarejestrowany a rejestracja została zamknięta przed dniem 7.10, należy podać wszystkie dane nowego uczestnika, potrzebne do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.   

Opłata podlega zwrotowi jeśli uczestnik zgłosi chęć zwrotu na adres kontakt@klasykpodkarpacki.pl w terminie do 7.10.2021 r. Po tym terminie zwrot nie będzie uwzględniony (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

– Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli uczestnik nie odebrał pakietu startowego, nie stawił się na starcie lub został zdyskwalifikowany. 

W celu uzyskania faktury za udział w zawodach, prosimy o informację na adres mailowy: kontakt@klasykpodkarpacki.pl, bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW, ŚWIADCZENIA I PAKIET STARTOWY

Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu imprezy, w Biurze Zawodów, w godzinach pracy biura.

– Organizator nie ma obowiązku wysłania drogą pocztową lub inną, nieodebranego pakietu startowego.

Pakiet startowy zawiera:

> Skarpetki kolarskie „Klasyk Podkarpacki” (rozmiar wg. dostępności)

> Chip aktywny mocowany na widelec (zwrotny na podstawie podpisanego oświadczenia)

> Numer startowy na sztyce podsiodłową 

> Numer startowy na plecy

> komplet agrafek i opasek zaciskowych

Pozostałe świadczenia:

> Bufet na trasie (bidon z wodą, woda, ciastka, owoce – pkt 13 Regulaminu)

> Bufet na mecie (coca-cola, woda, ciastka, owoce)

> Ciepły posiłek po wyścigu

> Zamknięcie ruchu drogowego na trasie wyścigu (pkt 15 Regulaminu)

> Oznaczoną trasę wyścigu

> Zabezpieczenie Medyczne, służb Policji, Straży i Organizatora

> Materiał zdjęciowy do własnego użytku. 

10. LIMIT CZASOWY

– Organizator ustala limit czasowy wjazdu na metę – 4h (Godzina 16:30)

W przypadku przekroczenia limitu czasowego zawodnik nie będzie sklasyfikowany. 

11. PROGRAM ZAWODÓW

10:00 – 12:00 Odbiór pakietów startowych i zapisy (w przypadku wolnych miejsc) 

12:30 Start 

16:00 Dekoracja

12. NAGRODY

Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania Wyścigu. Zawodnik po wcześniejszym powiadomieniu organizatora, ma możliwość wyznaczyć reprezentanta do odbioru nagród. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na ceremonii dekoracji oznacza, że nagrody przepadają. Organizator nie ma obowiązku wysyłania nagród.

(K – Kobieta, M – Mężczyzna)

Klasyfikacja OPEN:

1 m. K/M: Statuetka, 500 zł, Nagroda rzeczowa

2 m. K/M: Statuetka, 400 zł, Nagroda rzeczowa

3 m. K/M: Statuetka, 300 zł, Nagroda rzeczowa

4 m. M: Statuetka, 200 zł, Nagroda rzeczowa 

5 m. Statuetka, 150 zł, Nagroda rzeczowa

6 m. Statuetka, 100 zł, Nagroda rzeczowa

Klasyfikacje Wiekowe:

1m. K/M: Medal, Dyplom, Nagroda rzeczowa.

2m. K/M: Medal, Dyplom, Nagroda rzeczowa.

3m. K/M: Medal, Dyplom, Nagroda rzeczowa.

Klasyfikacja „Mistrz Podkarpacia”

1m. K/M: Statuetka, Nagroda „Samochód Toyota na weekend”.

2m. K/M: Statuetka

3m. K/M: Statuetka

Klasyfikacja Drużynowa:

1m.: Statuetka, Nagroda rzeczowa.

2m.: Statuetka, Nagroda rzeczowa.

3m.:  Statuetka, Nagroda rzeczowa.

13. ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU

– Na stracie obowiązywał będzie podział na sektory startowe.

– Sektor I: dla zawodników którzy w roku 2020 r. ukończyli wyścig na miejscach 1 – 20.

– Sektor II: dla pozostałych uczestników. 

– Organizator przewiduje dopuszczenie dodatkowych osób do I sektora startowego w ograniczonej liczbie. W tym celu, zainteresowany uczestnik powinien wysłać wiadomość na adres mailowy (kontakt@klasykpodkarpacki.pl) do dnia 7.10 i przedstawić swoje dotychczasowe wyniki. Wewnętrznej ocenie podlegać będą: ranga zawodów oraz wynik końcowy (m.in. strata czasowa do zwycięzcy Open). Organizator zastrzega możliwość odmowy udostępnienia I sektora startowego bez uzasadnienia.

– Sektor I będzie otwarty 15 min. przed startem. 

– Wejście do sektora I będzie od przodu korytarza startowego i sprawdzane przez obsługę wyścigu. Karą czasową 30 mim. może zostać ukarany zawodnik, który wystartował z I sektora bez upoważnienia.

– Zamknięcie Sektora I nastąpi 5 min. przed startem z jednoczesnym połączeniem dwóch sektorów.

Start odbędzie się ze startu wspólnego. 

– Start ostry poprzedzi start honorowy. Przez ok. 2 km  peleton jedzie za eskortującym wozem policyjnym oraz samochodami organizatora a obowiązująca wszystkich prędkość to max. 35 km/h. Wyprzedzenie eskortującej policji oraz samochodów organizatora skutkuje dyskwalifikacją. 

– Strat ostry do wyścigu odbędzie się na sygnał dźwiękowy organizatora, bez zatrzymania.

  Trasa będzie oznaczona znakami kierunkowymi (czarna strzałka na białym tle, format A3) oraz znakami informującymi w niebezpiecznych miejscach ( białe wykrzykniki na czerwonym tle, format A3) 

– Trasa będzie zabezpieczona przez policję, ratowników medycznych, straż pożarną oraz obsługę techniczną. 

Na 54 km trasy znajduje się bufet i strefa wyrzucania. 

> Na bufecie dla zawodników przygotowana będzie woda, ciastka i owoce.

> Dla pierwszych 100 zawodników przygotowany będzie bidon z wodą do pobrania bezpośrednio od obsługi bufetu, bez zsiadania z roweru. Jednocześnie Organizator zastrzega, że w przypadku dużej grupy zawodników w jednym czasie, nie będzie w stanie dostarczyć bidonu każdemu uczestnikowi z osobna i zaleca obsługę we własnym zakresie. 

> Strefa wyrzucania to odcinek ok. 200 m. w którym można wyrzucić opakowanie po żelu, batonie, pusty bidon lub inną rzecz. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż wyrzucanie jakichkolwiek rzeczy poza strefą wyrzucania, będzie karane dyskwalifikacją. 

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. 

Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu w podanym limicie czasowym, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zjechać z trasy.  

W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. 

Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania. 

Każdy z zawodników ma obowiązek przejechać całą trasę wyścigu w zapiętym, sztywnym kasku rowerowym. W innym wypadku organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu lub zdyskwalifikować go w trakcie wyścigu.

Każdy z zawodników wyścigu powinien poruszać się rowerem sprawnym technicznie. 

Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się korzystania z „lemondki” oraz rogów.

Podczas wyścigu zezwala się na start na rowerach szosowych oraz górskich, przy rozmiarze kół nie większym niż 29 cali oraz braku napędzania elektrycznego.

14. KARY

Organizator może zasądzić następujące kary: 

– Upomnienie. 

– Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku). 

– Dyskwalifikacja.

15. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW W KONTEKŚCIE RUCHU DROGOWEGO

– Wyścig odbywać się będzie przy zamkniętym ruchu drogowym.  

– Zamknięty ruch drogowy oznacza, że przez okres 20 min. ruch poprzeczy, z przeciwnego kierunku oraz ruch zgodny z kierunkiem wyścigu będzie wstrzymany. 

– Czas 20 min. będzie liczony od momentu przejazdu pierwszego zawodnika lub grupy zawodników, którą będzie pilotował pojazd Policji oraz pojazd organizatora „Początek Wyścigu”. 

– Po upływie 20 min. zawodnicy mający większą stratę, zostaną wyprzedzeni przez pojazd organizatora „Koniec Wyścigu”, pojazd Policji oraz pojazd Ratowniczy i zostaną poinformowani przez Organizatora, iż znajdują się w otwartym ruchu drogowym. W tym przypadku zawodnicy muszą być świadomi, iż nie są objęci zabezpieczeniem i są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego. 

– W przypadku kiedy wszyscy zawodnicy przejadą w czasie krótszym niż 20 min., ruch drogowy zostanie wznowiony niezwłocznie po przejeździe pojazdu organizatora „Koniec Wyścigu”, pojazdu Policji i pojazdu Ratowniczego.  

– Udział w wyścigu nie zwalnia z przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 

– Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 

– Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję. 

– Uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.

– W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu.

– Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.  

– Organizator nie odpowiada za żadne wypadki ani szkody materialne w stosunku do osób trzecich przed wyścigiem, w czasie jego trwania i po wyścigu.

16. PROTESTY 

 Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji nieoficjalnych wyników (na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane. 

17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

– Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

18. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że: 

Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Organizator: 

WYTWÓRNIA SPORTU – Wojciech Kwiatek, ul. Ks. Jałowego 28A/26, 35-010 Rzeszów, tel.: 605 180 025, NIP: 5170240993 

– Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu : 

– w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe 

– w celu dowodowym, archiwalnym 

– aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,  

 – aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe 

– aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

– w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

 – Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

19. INFORMACJE KOŃCOWE 

 – Uczestnik wypełniając elektroniczny lub papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :  

– Zapoznał się i akceptuje Regulamin wyścigu. 

– Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych. 

– Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  

– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.  

– Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa 

– Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. 

– Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

 Uczestnik zobowiązuje się do: 

– Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie) 

– Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

– Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów imprezy

– Kulturalnego zachowywania się

– Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy 

 – Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

  Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej. 

Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora. 

Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).