Regulamin
II Wyścig w Kolarstwie Szosowym
„KLASYK PODKARPACKI”
o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego

19.07.2020 r. 

 

 1. CEL ZAWODÓW

– Promocja Województwa Podkarpackiego

– Popularyzacja kolarstwa szosowego

– Poprawa kondycji fizycznej poprzez rywalizację sportową

– Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu

 1. ORGANIZATOR

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER

Ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów

NIP: 8133096948

Osoba do kontaktu:

Wojciech Kwiatek – Koordynator Wyścigu

Tel.: 605 180 025

Email: kontakt@klasykpodkarpacki.pl

Strona internetowa: www.klasykpodkarpacki.pl

 1. TERMIN I MIEJSCE

Data: 19.07.2020r. (niedziela)

Miejsce: Gmina Lubenia

Biuro Zawodów – plac przy Urzędzie Gminy Lubeni

 1. TRASY

Długość trasy: ok. 72 km

Suma przewyższeń: ok. 1.200 m

Szczegóły dotyczące przebiegu trasy – mapka, plik GPX – są dostępne na stronie internetowej wyścigu.

 1. KLASYFIKACJE

  Klasyfikacja Wiekowa

Mężczyźni:
M1 15 – 19 lat
M2 20 – 29 lat
M3 30 – 39 lat
M4 40 – 49 lat
M5 50 – 59 lat
M6 60 lat i więcej

Kobiety:
K1 do 35 lat
K2 36 lat i więcej

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawną datę urodzenia.

  Klasyfikacja Generalna OPEN

– Indywidualna klasyfikacja najlepszych zawodników, na podstawie uzyskanego czasu z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 Klasyfikacja „Mistrz Podkarpacia”

– Klasyfikacja najlepszych mieszkańców Województwa Podkarpackiego. Wynik określany jest na podstawie zajętych miejsc w Klasyfikacji Generalnej OPEN, z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Aby wziąć udział w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym podać poprawne miejsce zamieszkania oraz zaznaczyć opcje MIESZKANIEC PODKARPACIA.

 Klasyfikacja Drużynowa

– Wynik stanowi najniższa suma czasów trzech najszybszych zawodników drużyny, na podstawie wyników w Klasyfikacji Generalnej OPEN. Liczba zawodników drużyny – bez ograniczeń.

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji w Formularzu Zgłoszeniowym zawodnicy tej samej drużyny muszą podać jednakową Nazwę Drużyny (uwzględniając szczegóły w nazwie).

 Klasyfikacja Branżowa

– „II Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Szosowym”

Obowiązuje ogólny Regulaminie.                                                                                                Organizatorem powyższej klasyfikacji jest Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie.

Aby wziąć udział w w/w Klasyfikacji należy w Formularzu Zgłoszeniowym zaznaczyć opcję LEKARZ oraz podać nr prawa wykonywania zawodu. 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

– Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:
> które ukończyły 18 rok życia
> poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Zapisując się uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Udział zawodnika jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej, również w sytuacji gdy zawodnik zgłosi się na start, bez uprzedniego zarejestrowania się.

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

Zgłoszenia do Wyścigu przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na rachunek bankowy podany przez Organizatora.

Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie). Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

Internetowy system rejestracji i opłat, dostępny jest na stronie internetowej wyścigu www.klasykpodkarpacki.pl

Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:

TERMIN WYSOKOŚĆ OPŁTAY
DO 16 LIPCA 70 zł
W DNIU ZAWODÓW 100 zł (płatność tylko gotówką)

  Opłata za start dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznych. W przypadku płatności w dniu imprezy (biuro zawodów), obowiązuje płatność tylko gotówką.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

W celu uzyskania faktury za udział w zawodach, prosimy o informację na adres mailowy: kontakt@klasykpodkarpacki.pl, najpóźniej do 7 dni po zakończeniu imprezy.

 1. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu imprezy, w Biurze Zawodów, w godzinach pracy biura.

Pakiet startowy zawiera m.in.:
> Numer startowy z chipem na sztyce podsiodłową
> Numer startowy na plecy
> Elektroniczny pomiar czasu
> Oznaczoną trasę wyścigu
> Zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu
> Zabezpieczenie Policji oraz służb Organizatora
> Zamknięcie dróg na trasie wyścigu
> Posiłek na trasie (Bufet: woda, izotonik, ciastka, owoce)
> Posiłek regeneracyjny

 1. LIMIT UCZESTNIKÓW

150 osób.

Limit osób jest określony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. (par. 6, ust.10, pkt.2). Organizator przewiduje wprowadzenie zmian dotyczących liczby uczestników, w momencie wprowadzenia zmian przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu.

 1. LIMIT CZASOWY

– Organizator ustala limit czasowy wjazdu na metę – 4h (Godzina 16:30)

W przypadku przekroczenia limitu czasowego zawodnik nie będzie sklasyfikowany.

 1. PROGRAM ZAWODÓW

9:30 – 12:00  Zapisy i odbiór pakietów startowych

12:30 Start

16:00 Dekoracja

 1. NAGRODY

Klasyfikacja OPEN:
1 m. K/M: Statuetka, 300 zł, Nagroda rzeczowa.
2 m. K/M: Statuetka, 200 zł, Nagroda rzeczowa.
3 m. K/M: Statuetka, 100 zł, Nagroda rzeczowa.
4 – 10 m. M: Nagrody rzeczowe oraz finansowe:
4m. 90 zł, 5m. 80 zł, 6m. 70 zł, 7m. 60 zł, 8m. 50 zł, 9m. 50 zł, 10 m. 50 zł.

Klasyfikacje Wiekowe:
1m. K/M: Medal, nagroda rzeczowa.
2m. K/M: Medal, nagroda rzeczowa.
3m. K/M: Medal, nagroda rzeczowa.

Klasyfikacja „Mistrz Podkarpacia”
1m. K/M: Statuetka, „Samochód Toyota na weekend”.
2m. K/M: Statuetka, nagroda rzeczowa.
3m. K/M: Statuetka, nagroda rzeczowa.

Klasyfikacja Drużynowa:
1m. Statuetka, nagroda rzeczowa.
2m. Statuetka, nagroda rzeczowa.
3m. Statuetka, nagroda rzeczowa.

 1. ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU

Start odbędzie się ze startu wspólnego.

– Start ostry poprzedzi start honorowy. Przez ok. 2 km  peleton jedzie za eskortującym wozem policyjnym oraz samochodami organizatora a obowiązująca wszystkich prędkość to max. 30 km/h. Wyprzedzenie eskortującej policji oraz samochodów organizatora skutkuje dyskwalifikacją.

Godzina startu została podana w pkt. 11 Regulaminu.

 Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez policję, ratowników medycznych, obsługę techniczną i porządkową.

Na 54 km trasy znajduje się bufet i strefa wyrzucania.

> Na bufecie dla zawodników przygotowana będzie woda, izotonik, ciastka i owoce. Ponadto dla pierwszych 50 zawodników przygotowane będą gotowe bidony z izotonikiem, do pobrania od Obsługi Bufetu (bez zsiadania z roweru). Swój bidon można wyrzucić w strefie wyrzucania.

> Strefa wyrzucania to odcinek ok. 200 m. w którym można wyrzucić opakowanie po żelu, batonie lub inną rzecz, m.in. pusty bidon, który to Obsługa Bufetu dostarczy do Biura Zawodów. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku dostarczenia bidonu do Biura Zawodów.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, co zostało szczegółowo opisane w pkt 15. Ruch Drogowy.

Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w pkt. 10 Regulaminu, nie zostanie sklasyfikowany i powinien zjechać z trasy.

W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.

Każdy z zawodników ma obowiązek przejechać całą trasę wyścigu w zapiętym, sztywnym kasku rowerowym. W innym wypadku organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu lub zdyskwalifikować go w trakcie wyścigu.

Każdy z zawodników wyścigu powinien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.

Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy

Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się korzystania z „lemondki” oraz rogów.

Podczas wyścigu zezwala się na start na rowerach szosowych oraz górskich, przy rozmiarze kół nie większym niż 29 cali oraz braku napędzania elektrycznego.

 1. KARY

– Organizator może zasądzić następujące kary:

– Upomnienie.

– Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).

– Dyskwalifikacja.

 1. RUCH DROGOWY:

– Wyścig odbywać się będzie przy zamkniętym ruchu drogowym.

– Zamknięty ruch drogowy oznacza, iż ruch poprzeczy, z przeciwnego kierunku oraz ruch zgodny z kierunkiem wyścigu będzie zamykany na czas przejazdu zawodników. 30 min po przejeździe pierwszej grupy, którą będzie pilotował samochód organizatora „Początek Wyścigu”, ruch drogowy będzie wznawiany, zawodnicy mający większą stratę zostaną wyprzedzeni przez pojazd organizatora „Koniec Zabezpieczenia” i znajdą się w normalnym ruchu drogowym. W przypadku kiedy wszyscy zawodnicy przejadą w czasie krótszym niż 30 min, ruch drogowy będzie wznawiany zaraz po przejeździe pojazdu organizatora „Koniec Wyścigu”.

– Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

– Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i kierowanych przez Policję.

– Uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.

– W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu.

– Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

– Organizator nie odpowiada za żadne wypadki ani szkody materialne w stosunku do osób trzecich przed wyścigiem, w czasie jego trwania i po wyścigu.

 1. PROTESTY

 – Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji nieoficjalnych wyników (na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.

– Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja zostanie zwrócona, o ile Organizator przyzna rację składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

– Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

– Uczestnik wypełniając elektroniczny lub papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :

– Zapoznał się i akceptuje Regulamin wyścigu.

– Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w Regulaminie imprezy, pkt. 19.

– Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.

– Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa

– Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

– Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Uczestnik zobowiązuje się do:

– Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),

– Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

– Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów imprezy

– Kulturalnego zachowywania się

– Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

 Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.

Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń są :

> TIMEKEEPER. Ul. Św. Barbary 40, 39-100 Ropczyce, tel.: 517 732 199, adres email: biuro@timekeeper.pl

> Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER ul. Klonowa 26/50, 35-010 Rzeszów, tel.: 605180025 lub 603811007, adres email: skipartner@poczta.onet.pl lub kontakt@klasykpodkarpacki.pl

Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :

– w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe

– w celu dowodowym, archiwalnym

– aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,

– aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe

– aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

– w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

– Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.